زیکش

قیمت زیکش Zcash

موجودی : 743
قیمت خرید از ما : 1,906,509 تومان
قیمت فروش به ما 1,883,812 تومان
زیکش Zcash
قیمت به دلار : 36.3035324794 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 16,328,269
حجم 24 ساعته : 22,750,120 $
آخرین آپدیت : 2023-03-26T18:21:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت