زیکش

قیمت زیکش Zcash

موجودی : 3,843
قیمت خرید از ما : 1,311,663 تومان
قیمت فروش به ما 1,296,048 تومان
زیکش Zcash
قیمت به دلار : 26.0928983963 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 16,328,269
حجم 24 ساعته : 31,436,618 $
آخرین آپدیت : 2023-09-25T05:20:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت