نات کوین

قیمت نات کوین Notcoin

موجودی : 5,333,912
قیمت خرید از ما : 942 تومان
قیمت فروش به ما 931 تومان
نات کوین Notcoin
قیمت به دلار : 0.0162367231285 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 102,491,025,358
حجم 24 ساعته : 215,286,582 $
آخرین آپدیت : 2024-07-21T09:46:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت