چین لینک

قیمت چین لینک Chainlink

موجودی : 4,527
قیمت خرید از ما : 1,128,284 تومان
قیمت فروش به ما 1,114,852 تومان
چین لینک Chainlink
قیمت به دلار : 19.2994519417 $
تعداد کل ارز : 1,000,000,000
میزان استخراج شده : 1,000,000,000
حجم 24 ساعته : 538,731,567 $
آخرین آپدیت : 2024-02-27T10:29:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت