چین لینک

قیمت چین لینک Chainlink

موجودی : 14,165
قیمت خرید از ما : 820,617 تومان
قیمت فروش به ما 810,848 تومان
چین لینک Chainlink
قیمت به دلار : 13.7285729396 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 1,000,000,000
حجم 24 ساعته : 232,793,581 $
آخرین آپدیت : 2024-06-22T16:37:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت