فانتوم

قیمت فانتوم Fantom

موجودی : 216,268
قیمت خرید از ما : 17,145 تومان
قیمت فروش به ما 16,941 تومان
فانتوم Fantom
قیمت به دلار : 0.336550725258 $
تعداد کل ارز : 3,175,000,000
میزان استخراج شده : 3,175,000,000
حجم 24 ساعته : 106,047,566 $
آخرین آپدیت : 2023-12-06T10:25:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت