فانتوم

قیمت فانتوم Fantom

موجودی : 121,186
قیمت خرید از ما : 46,956 تومان
قیمت فروش به ما 46,397 تومان
فانتوم Fantom
قیمت به دلار : 0.81390179637 $
تعداد کل ارز : 3,175,000,000
میزان استخراج شده : 3,175,000,000
حجم 24 ساعته : 126,261,356 $
آخرین آپدیت : 2024-05-27T09:04:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت