فانتوم

قیمت فانتوم Fantom

موجودی : 171,733
قیمت خرید از ما : 25,290 تومان
قیمت فروش به ما 24,989 تومان
فانتوم Fantom
قیمت به دلار : 0.47925683468 $
تعداد کل ارز : 3,175,000,000
میزان استخراج شده : 3,175,000,000
حجم 24 ساعته : 333,077,750 $
آخرین آپدیت : 2023-03-22T11:55:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت