فایل کوین

قیمت فایل کوین Filecoin

موجودی : 18,534
قیمت خرید از ما : 160,736 تومان
قیمت فروش به ما 158,823 تومان
فایل کوین Filecoin
قیمت به دلار : 3.19464128145 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 1,961,354,485
حجم 24 ساعته : 50,821,778 $
آخرین آپدیت : 2023-09-26T17:19:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت