فایل کوین

فایل کوین Filecoin

موجودی : 19,916
قیمت خرید از ما : 161,980 تومان
قیمت فروش به ما 160,209 تومان
فایل کوین Filecoin
قیمت به دلار : 4.39953522355 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 329,397,342
حجم 24 ساعته : 112,061,103 $
آخرین آپدیت : 2022-12-01T16:16:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت