چیلیز

قیمت چیلیز Chiliz

موجودی : 696,042
قیمت خرید از ما : 6,401 تومان
قیمت فروش به ما 6,325 تومان
چیلیز Chiliz
قیمت به دلار : 0.121299288089 $
تعداد کل ارز : 8,888,888,888
میزان استخراج شده : 8,888,888,888
حجم 24 ساعته : 70,013,232 $
آخرین آپدیت : 2023-03-22T11:55:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت