چیلیز

قیمت چیلیز Chiliz

موجودی : 736,743
قیمت خرید از ما : 7,836 تومان
قیمت فروش به ما 7,743 تومان
چیلیز Chiliz
قیمت به دلار : 0.135552671586 $
تعداد کل ارز : 8,888,888,888
میزان استخراج شده : 8,888,888,888
حجم 24 ساعته : 186,346,967 $
آخرین آپدیت : 2024-05-27T09:05:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت